Informácie o spracovaní osobných údajov - GDPR

Správce údajů

Správcom vašich osobných údajov (ďalej len "správca") je podnikateľ František Reinberk, IČ DPH: CZ7112013051.

Právny titul spracovania osobných údajov

Oprávnený záujem na spracovaniu osobných údajov klienta (ďalej len "subjektu údajov") potrebných pri jednaní o budúcej zmluve, v priebehu realizácie zmluvného vzťahu, vrátane všetkých úkonov, ktoré s týmto súvisia.

Účel a spôsob spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb za účelom plnenia zmluvy so subjektom údajov, ktoré zahŕňa ako vyjednávania pred uzavretím kúpnej zmluvy, tak doručenie objednaného tovaru, plnenie povinností súvisiacich s právami spotrebiteľov, ako aj plnenie verejnoprávnych povinností správcu.

Správca nevykonáva žiadne automatizované rozhodovanie založené na profilovaniu zákazníkov, napríklad podľa ich preferencií, hodnoty a opakovania nákupov, podľa jeho spoľahlivosti, objemu reklamácií tovaru atp.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalší príjemcovia vašich osobných údajov budú spoločnosti, ktoré sa na podklade kúpnej podieľajú na kompletnom odbavenie vašej objednávky. Jedná sa predovšetkým o prepravné spoločnosti, spoločnosti, ktoré realizujú vami zvolený spôsob platby, osoby a spoločnosti, ktoré zabezpečujú technické služby potrebné na prevádzku servera, aplikácie e-shopu a s tým súvisiaceho ukladanie dát.
Príjemcom vašich osobných údajov môže byť orgán verejnej moci ako napríklad orgány finančnej správy či iné príslušné úrady, ak takto správcovi prikazujú alebo prikážu všeobecne záväzné právne predpisy.
Správca nemá v úmysle odovzdať údaje subjektov do krajín mimo EÚ, ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov nemáte povinnosť osobné údaje správcovi poskytnúť. Ich poskytnutie je ale nutné pre uzatvretie a plnenie zmluvy. Bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť a správca bez nich nemôže zmluvu plniť.

Každý subjekt údajov má právo získať od správa údajov potvrdenie, že jeho údaje sú alebo nie sú spracovávané.

Každý subjekt údajov má právo na opravu či aktualizáciu osobných údajov. Správca je povinný bez zbytočného odkladu doplniť či opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa subjektu údajov týkajú.

Každý subjekt údajov má právo získať kópiu spracovávaných osobných údajov a na ich prenositeľnosť v strojovo čitateľnom formáte dát.

Každý subjekt údajov má v niektorých mimoriadnych prípadoch právo na obmedzenie spracovania.

Každý subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov ("Právo byť zabudnutý"), ak tieto údaje nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracované alebo pre ďalší súvisiaci účel. Právo na výmaz nie je možné realizovať tam, kde sú údaje spracovávané a uchovávané z dôvodu plnenia právnych povinností, ochrany verejného zdravia, archivácie alebo napríklad pre výkon, určenie či obhajobu právnych nárokov.

Každý subjekt údajov má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že bolo alebo je porušované Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.