Test digitálnych refraktometrov na med - porovnanie digitálneho refraktometra MISCO a Atago

Prečo sme sa rozhodli porovnať digitálne refraktometre na med?

Čas od času sa na nás obracajú zákazníci, ktorí majú pochybnosti o výsledkoch, ktoré namerali digitálnym refraktometrom na meranie vlhkosti medu Atago PAL-22S. Rozhodli sme sa preto urobiť test, v ktorom by sme vysvetlili, prečo k týmto pochybnostiam dochádza a ako sa im vyhnúť.

A pretože v našej ponuke máme aj ďalší digitálny refraktometer na med, veľmi presný refraktometer MISCO-HONEY (prípadne MISCO-HONEY2) a počúvame takisto otázky ako: "prečo sa ceny refraktometrov výraznejšie líšia?", "aké sú medzi oboma digitálnymi refraktometre rozdiely, keď obaja meria obsah vody v mede, tak by predsa mali zobrazovať rovnaké výsledky?", rozhodli sme sa preto dať oba refraktometre vedľa seba a porovnať ich pri meraní za rovnakých podmienok.

Celkom sme vykonali dve pomerne dlhé série meraní medu, a samozrejme, pred začatím každej série meraní boli oba refraktometre prevádzkovo skalibrované (justované) destilovanou vodou, čo je nutné, aby sme mali istotu, že oba refraktometre nebudú mať počiatočnú odchýlku a do nameraných výsledkov nezanesieme trvalú chybu.
Výsledky sme zaznamenali do časozberné tabuľky a obe testovacie série si môžete prezrieť na videu.

Dosť bolo úvodného rozprávania, poďme sa pozrieť na to, ako porovnávacie merania prebiehala a aké boli výsledky.

Prvá séria meraní medu digitálnymi refraktometrami Atago PAL-22S a MISCO-HONEY

Med pre testovanie sme odobrali z vrchnej vrstvy medu uskladneného v sude, kvôli jednoduchej manipulácii sme ho umiestnili do malého poháriku. Množstvo bohato vystačilo na oba dva testy a následne aj na osladenie čaju.
Lyžičkou sme naniesli trocha objemnejší vzorky medu na hranoly obidvoch testovaných refraktometrov, oba refraktometre teda merali veľmi podobný, dá sa povedať aj totožný med, a čisto teoreticky by aj výsledky mali byť zhodné. Ale...

Hneď pri prvom meraní bol rozdiel refraktometrov 2 % vlhkosti, čo je veľmi veľa. Refraktometer Atago PAL-22S o meranom medu uvádza, že je kvalitnejší (11,9 %), než čo uvádza refraktometer MISCO-HONEY (13,9 %).
Každého samozrejme hneď napadne otázka, ktorý z refraktometrov má pravdu, ktorý je presnejší?
Aby sme minimalizovali pochybnosti, jednoduchým stlačením tlačidla sme meranie takmer okamžite zopakovali.
Hodnota refraktometra MISCO-HONEY zostala rovnaká, hodnota na refraktometri Atago PAL-22S vzrástla. S ďalšími meraniami sa všetko opakovalo s rovnakým výsledkom – počas počiatočných 2 minút došlo na refraktometri Atago PAL-22S ku zmene o +0,5 %, zatiaľ čo digitálny refraktometer MISCO-HONEY uvádzal stále 13,9 %.
Zmena namerané hodnoty na refraktometri Atago PAL-22S sa dá vysvetliť tým, že pri použití objemnejšiej vzorky je potrebné počkať, než sa vrstvy medu na hranolu poskladajú a ich pohyb prestane ovplyvňovať refrakčný index. Jeho merací senzor a softvér sa s týmto javom nedokážú vyrovnať tak dobre, ako senzor refraktometra MISCO-HONEY.

S týmto poznatkom sme merania priebežne opakovali a sledovali, či a ako sa namerané hodnoty obsahu vody v mede budú meniť. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že otvorená vzorka medu môže absorbovať vzdušnú vlhkosť a možno teda predpokladať, že sa namerané hodnoty budú zvyšovať, a to na obidvoch prístrojoch.
Aj keď na refraktometri MISCO to bude pomalšie, pretože je vybavený krytkou meranej vzorky, ktorá absorpciu výrazne znižuje.

Test trval cca 14 minút, v jeho priebehu sme skúšali meracie hranol refraktometra Atago PAL-22S zatieniť provizórnou čiapočkou, aby sme zistili, či nameraná hodnota vlhkosti medu nie je ovplyvňovaná okolitým svetlom, na čo sú náchylné najmä veľmi lacné digitálne refraktometre. Na refraktometer Atago PAL-22S okolité svetlo nemalo zásadný vplyv, s bežným vnútorným osvetlením sa prístroj vyrovnal dobre.
Nakoniec, podľa predpokladov, obaja refraktometre nameranú zvýšenú hodnotu zobrazili, vo finále sa hodnoty zastavili na 14,2 % obsahu vody v mede v prípade refraktometra MISCO-HONEY a 13,3 % v prípade refraktometra Atago PAL-22S.
Z relatívneho pohľadu sa za 14 minút meranie hodnoty na digitálnom refraktometri MISCO-HONEY zmenili o +0,3 % (zo 13,9 na 14,2 % – teda úplne minimálne), na digitálnom refraktometri Atago PAL-22S o +1,4 % (zo 11,9 na 13,3 % – čo je rozdiel jednej kvalitatívnej úrovne medu).

Nižšie uvádzame tabuľku s kľúčovými časmi merania, ich výsledky a pod tabuľkou môžete celé porovnávacie meranie zhliadnuť na videu.

Čas Atago PAL-22S
[%]
MISCO-HONEY
[%]

Rozdiel
Atago - MISCO
[%]

Poznámka

00:45 11,9 13,9 -2,0
00:51 12,0 13,9 -1,9
01:11 12,1 13,9 -1,8
01:31 12,2 13,9 -1,7
01:50 12,3 13,9 -1,6
02:04 12,3 14,0 -1,7
02:12 12,4 13,9 -1,5
02:18 12,4 14,0 -1,6
02:42 12,5 14,0 -1,5
03:10 12,6 14,0 -1,4
03:55 12,7 14,1 -1,4
04:21 12,8 14,1 -1,3
04:35 12,8 14,1 -1,3 so zakrytím senzora Atago (neovplyvňuje výsledok)
05:18 12,9 14,1 -1,2
06:12 13,0 14,1 -1,1
07:19 13,1 14,1 -1,0
07:48 13,1 14,2 -1,1
08:19 13,1 14,2 -1,1
08:33 13,1 14,2 -1,1 so zakrytím senzora Atago (neovplyvňuje výsledok)
08:51 13,2 14,2 -1,0 stále so zakrytím senzora Atago (výsledok sa zmenil)
09:09 13,2 14,2 -1,0 stále so zakrytím senzora Atago (neovplyvňuje výsledok)
09:55 13,2 14,2 -1,0 stále so zakrytím senzora Atago (neovplyvňuje výsledok)
10:27 13,2 14,2 -1,0 opäť s odkrytým senzorom Atago
10:35 z refraktometra Atago sme odobrali cca polovicu vzorky, aby sme otestovali, či sa namerané hodnoty zmenia
10:54 13,2 14,2 -1,0
11:10 13,3 14,2 -0,9
12:34 13,3 14,2 -0,9
13:24 13,3 14,2 -0,9

Druhá séria meraní medu digitálnymi refraktometrami Atago PAL-22S a MISCO-HONEY

V druhej časti testu digitálnych refraktometrov na meranie medu sme zmenšili množstvo testovaného medu približne na polovicu, aby sme eliminovali jav skladania vrstiev medu, prípadne znížili množstvo obsiahnutých bubliniek, ktoré majú na lom svetla samozrejme tiež vplyv.Ale čo je najdôležitejšie - med v pohári sme pred nanesením na meracej hranol refraktometra zhruba minútu miešali, aby meraná vzorka bola čo najviac homogénna.

Hneď od počiatku testu bolo jasne zreteľné, že údaje zobrazené oboma digitálnymi refraktometrami sú v prípade dobre homogenizovanej vzorky veľmi podobné, až totožné.

Nižšie je opäť uvedená tabuľka s kľúčovými časmi merania a ich výsledky, opäť nasleduje videozáznam porovnávacieho testu.

Čas Atago PAL-22S
[%]
MISCO-HONEY
[%]

Rozdiel
Atago - MISCO
[%]

Poznámka

00:31 14,5 14,3 +0,2
00:38 14,5 14,4 +0,1
00:47 14,5 14,4 +0,1
01:29 14,5 14,4 +0,1
02:47 14,5 14,4 +0,1
03:30 na refraktometri Atago PAL-22S sme skúsili vzorku trocha premiešať a zbaviť ju bubliniek
03:48 14,5 - -
03:57 14,6 14,5 +0,1
04:06 14,5 14,5 0,0
04:20 14,6 14,5 +0,1
04:28 14,5 14,5 0,0
05:26 14,5 14,5 0,0
05:43 14,5 14,5 0,0
06:03 14,5 14,5 0,0
06:41 14,5 14,5 0,0
07:18 14,6 14,5 +0,1
07:27 14,5 14,5 0,0
08:20 14,6 14,5 +0,1
08:37 14,6 14,5 +0,1

Vyhodnotenie

Z oboch častí merania je jasne vidieť, že refraktometr MISCO-HONEY ukazujú približne rovnaké výsledky hneď od samého začiatku, bez ohľadu na to, ako dobre je vzorka pripravený.

Refraktometer Atago PAL-22S merí tiež veľmi presne, ale je potrebné dbať na dobrú prípravu (homogenizáciu) meranej vzorky medu a pre istotu vykonať viac opakovaných meraní. To ostatne platí pre všetky digitálne refraktometre.

Refraktometer Atago PAL-22S je presný prístroj, vyžaduje ale dobre preškolenou a zodpovednú obsluhu. Naproti tomu, profesionálny obchodníci medom, ktorí chcú ušetriť nielen čas, ale aj správne oceniť vykupovaný med, by mali zvážiť zakúpenie veľmi presného digitálneho refraktometra MISCO-HONEY.